Labone Indian Cuisine

Labone Indian Cuisine
13A Mundesley Road
North Walsham
NR28 0DA
01692 500062-500119
Mr.F.M. Choudhury
folik123@yahoo.co.uk